Γενική νομοθεσία της εκπαίδευσης

 • ΦΕΚ Β΄ 4509/25-08-2022: 1) «Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων», 2) «Ενδοσχολικός Συντονιστής», και 3) «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 • Εγκύκλιος για τη χορήγηση μακροχρόνιων αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ – Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 125 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82)
 • ΦΕΚ 6068/τ.Β’/22-12-2021: Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων  από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.
 • ΦΕΚ Β΄ 5643/03-12-2021: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 106696/Δ2/18-08-2020 Υ.Α. με θέμα: “Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου” (Β΄ 3523)»
 • Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2021-2022 (ΦΕΚ τ.Β΄/11-11-2021)
 • Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022 (ΦΕΚ 4696/τ.Β΄/12-10-2021).
 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΦΕΚ 4706/τΒ΄/12-10-2021)
 • Αξιολόγηση μαθητών/τριών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (ΦΕΚ Β΄ 4676/11-10-2021)
 • Καθορισμός των κριτηρίων που συνεκτιμώνται για την αξιολόγηση των μαθητών/τριών, τη διαδικασία για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων και την πραγματοποίηση της προφορικής εξέτασης, καθώς και ζητήματα υποβολής βαθμολογίας από τους καθηγητές/τριες (ΦΕΚ 136/τ.Β΄/3-8-2021)
 • Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (ΦΕΚ 4501/τ.Β΄/29-9-2021).
 • ΦΕΚ Β΄ 4433/25-09-2021: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 Υ.Α. “Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου” (Β΄ 2737)»
 • ΦΕΚ Β΄ 4402/23-09-2021: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου»
 • Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ.  5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) (ΦΕΚ 2222/τ.Β΄/26-5-2021)
 • Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.I. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια (ΦΕΚ 2473/τ.Β΄/10-6-2021)
 • Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου του οποίου οι γονείς χώρισαν (Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021 (Α΄ 81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης)
 • Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο από (ΦΕΚ 4189/τ.Β΄/10-09-2021).
 • Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 (ΦΕΚ 4188/τ.Β΄/10-09-2021).
 • ΦΕΚ 4187-τΒ΄-10-09-2021: Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.
 • 1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Ημερησίου Γυμνασίου. 2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Εσπερινού Γυμνασίου. 3 Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. (ΦΕΚ 3791/τ.Β΄/13-8-2021)
 • Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 136/τΑ΄/3-8-2021
 • Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07- 2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737) (ΦΕΚ3782/τ. Β΄/13-8-2021)
 • Ψηφιακοί τίτλοι σπουδών για αποφοίτους Γυμνασίων, Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων:  δυνατότητα έκδοσης απολυτήριου ή το πτυχίου από το σχολικό έτος 2016-2017 και εξής μέσω του gov.gr (ΦΕΚ 2432/τΒ΄/7-6-2021)
 • Υποδείγματα τίτλοι σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΥΑ 51216/Δ2/10-05-2021 (ΦΕΚ Β΄2053/19-05-2021)  με θέμα: «Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού»
 • ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
 • Εγκύκλιος 13963/ΓΔ4/26-1-2018 (ΑΔΑ:7ΥΓ74653ΠΣ-ΓΞ5) με θέμα «Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.»
 • Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο (YA 6603/ΓΔ4/20-01-2021, ΦΕΚ 140/Β/20-01-2021)
 • Νόμος 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985)– Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002)– Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010)– Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις
 • Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013)– Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
 • Νόμος 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016)– Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) με όλες τις αλλαγές – Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)– Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019) - Σύστημα προσλήψεων και διορισμών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Νόμος 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019) – Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις
 • Νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) – Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 4713/2020 (ΦΕΚ 147/Α/29-7-2020) – Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Νόμος 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020) – Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Σημαντικά θέματα 

odigies didaskalias school map fysiki agwgi
KPG big icon perioxes gymnasiwn kalamatas perioxes lykeiwn kalamatas
KPG big icon fysiki agwgi taxis entry icon

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logo ypaith e-eggrafes_0.jpg
websign-icon.png myschool links PSD-colored-Logo.png
itye site
  TS_Logo-Colored.png