Το Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων στελεχώνεται από τους παρακάτω εργαζόμενους:

  • Κωνσταντόπουλος Βασίλειος (ΠΕ04.02 Χημικός) – Προϊστάμενος Τμήματος (2721091703) – Ισόγειο κτιρίου
  • Τσικρικάς Θεόδωρος (Αποσπασμένος εκπαιδευτικός, ΠΕ84-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ) - Υπεύθυνος θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης (2721086364) - Ισόγειο κτιρίου
  • Φιακά Πηνελόπη - Μαρία (ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) - (2721091703) - Ισόγειο κτιρίου
  • Γεωργιόπουλος Βασίλης - Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής (2721096174) - Γυμνάσιο Παραλίας

 

Το Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για: (Προεδρικό Διάταγμα 18-2018 στο ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018)

α) θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών,

β) ζητήματα εφαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,

γ) θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, εξοπλισμού εργαστηρίων και λειτουργίας Εργαστηριακών Κέντρων,

δ) τη διαίρεση τάξεων σε τμήματα,

ε) θέματα ειδικής αγωγής,

στ) την έγκριση της κατ’ οίκο διδασκαλίας,

ζ) την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής στήριξης και τη λειτουργία Φροντιστηριακών Τμημάτων,

η) θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες,

θ) ζητήματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων,

ι) τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών,

ια) την εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων και της δραστηριότητας των αντίστοιχων αποκεντρωμένων δομών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

ιβ) θέματα λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών,

ιγ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Τέλος, ο Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής, ο οποίος υπάγεται στο Τμήμα Εκπ/κών Θεμάτων, είναι αρμόδιος για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία του μαθήματος Φυσικής Αγωγής.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logo ypaith e-eggrafes_0.jpg
websign-icon.png myschool links PSD-colored-Logo.png
itye site
  TS_Logo-Colored.png