Το Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στελεχώνεται από τους παρακάτω εργαζόμενους:

  • Κονταξάκη Σοφία (ΠΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) – Προϊσταμένη Τμήματος  (2721025006) – 1ος όροφος
  • Καναβός Αθανάσιος, Υπεύθυνος Πληροφορικής Δ/νσης Δ.Ε. Μεσσηνίας, Αποσπασμένος εκπ/κός (ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (2721025006) - 1ος όροφος
  • Χριστοπούλου Σταματίνα (ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ) – (2721025006) – 1ος όροφος
  • Δημήτριος Στασινόπουλος (ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

 

Το Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών είναι αρμόδιο για: (Προεδρικό Διάταγμα 18-2018 στο ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018)

α) τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λοιπών φορέων του δημοσίου που χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα της οικείας Διεύθυνσης,

β) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης,

γ) τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων,

δ) την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών επιπέδου 1 έως 4 μέσω αυτού,

ε) την παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

στ) την ψηφιοποίηση και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών,

ζ) την υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,

η) τη μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων,

θ) την ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής,

ι) την υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων,

ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 

 

Ο Υπεύθυνος Πληροφορικής:

α) Υποστηρίζει το έργο του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογικών.

β) Έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές υποδομές τους (Η/Υ, Δίκτυα Η/Υ, εργαστήρια, διαδικτυακή σύνδεση, ρύθμιση δρομολογητών κ.ά.) σε επίπεδο υλικού και λογισμικού.

γ) Υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα εργαστηριακού εξοπλισμού, υποδομών, λογισμικού, υπηρεσιών ΤΠΕ κ.ά.

δ) Συνεργάζεται με υπηρεσίες και φορείς αρμόδιους για τη λειτουργία του Π.Σ.Δ. για τη συντήρηση ενεργητικού και παθητικού εξοπλισμού, την καλή λειτουργία και τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης των υφιστάμενων δικτύων των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., με σκοπό την αδιάλειπτη πρόσβαση της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας στο Διαδίκτυο και στις προσφερόμενες εκπαιδευτικές και διοικητικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ..

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logo ypaith e-eggrafes_0.jpg
websign-icon.png myschool links PSD-colored-Logo.png
itye site
  TS_Logo-Colored.png