Το Τμήμα Β΄ Οικονομικού στελεχώνεται από τους παρακάτω εργαζόμενους:

  • Αυγουλέα Αικατερίνη (ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) – Προϊσταμένη Τμήματος (2721021682) – 1ος όροφος
  • Βρυώνη Αλεξάνδρα (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ) (2721091335) – 1ος όροφος
  • Δημόπουλος Παναγιώτης - Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός (ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (2721026331) – 1ος όροφος
  • Κατσίρης Γεώργιος (ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) (2721021682) – 1ος όροφος
  • Κοκκόλη Ζωή (ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) (2721028521) – Ισόγειο κτιρίου
  • Σταματελοπούλου Ελένη (ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) (2721026331) – 1ος όροφος

 

Το Τμήμα Β΄ Οικονομικού είναι αρμόδιο για: (Προεδρικό Διάταγμα 18-2018 στο ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018)

α) τη χορήγηση Μ.Κ. στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

β) την συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης, την παρακολούθηση και εκτέλεση αυτού και την σύνταξη του απολογισμού της,

γ) την έκδοση των πράξεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

δ) την σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΔΥΕΕ), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,

ε) την προώθηση των οικονομικών θεμάτων και την εκκαθάριση δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών που διεξάγονται εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

στ) την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

ζ) τον έλεγχο των δαπανών μεταφοράς μαθητών,

η) τον έλεγχο των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την ενίσχυση οικογενειών χαμηλού εισοδήματος με τέκνα σε σχολεία,

θ) τη μέριμνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων,

ι) την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων,

ια) την εν γένει στήριξη των υπηρεσιών και υπηρεσιακών συμβουλίων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε οικονομικής φύσεως θέματα,

ιβ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων,

ιγ) τον έλεγχο και την υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,

ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logo ypaith e-eggrafes_0.jpg
websign-icon.png myschool links PSD-colored-Logo.png
itye site
  TS_Logo-Colored.png