Το Τμήμα Α΄ Διοικητικού στελεχώνεται από τους παρακάτω εργαζόμενους:

  • Σαμπαζιώτης Ηρακλής - Προϊστάμενος Τμήματος - Γραμματέας ΠΥΣΔΕ - (2721082961) - Ισόγειο κτιρίου
  • Λιλή Στέλλα (ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) – (2721095847) - Ισόγειο κτιρίου
  • Ρουντζούνης Ευστράτιος (ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) (2721024910) - Ισόγειο κτιρίου
  • Χαϊδού Ευθυμία (ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ) (2721024910) - Ισόγειο κτιρίου

 

Και είναι αρμόδιο για: (Προεδρικό Διάταγμα 18-2018 στο ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018)

α) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,

β) την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων και διαγωνισμών,

γ) τη διαχείριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών,

δ) τον έλεγχο της αντιστοιχίας τίτλων αλλοδαπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δικαιολογητικά αντιστοιχίας, αίτηση αντιστοιχίας απολυτήριου τίτλου σπουδών, αίτηση αντιστοιχίας τάξης),

ε) τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών,

στ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,

ζ) την παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων,

η) την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

θ) τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή),

ι) την έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

ια) τις σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία),

ιβ) την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων,

ιγ) την τήρηση των αρχείων σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν,

ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logo ypaith e-eggrafes_0.jpg
websign-icon.png myschool links PSD-colored-Logo.png
itye site
  TS_Logo-Colored.png