Με το υπ' αρ. πρωτ. 2533/30-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης ΔΕ Μεσσηνίας, ανακοινώνονται 1) η μετάθεση - τοποθέτηση εκπαιδευτικών γενικής αγωγής μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, 2) η μετάθεση - τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, και 3) η παραμονή στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εκπαιδευτικών γενικής αγωγής: (δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που παραμένουν στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ). Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν – τοποθετήθηκαν θα πρέπει με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους 30- 06-2022 να παρουσιαστούν στη νέα τους οργανική θέση.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logo ypaith e-eggrafes_0.jpg
websign-icon.png myschool links PSD-colored-Logo.png
itye site
  TS_Logo-Colored.png