Ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί:

1. Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Αντίγραφο 2 όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

3. Αντίγραφα αποδεικτικών (α) ΑΦΜ (β) ΑΜΚΑ (γ) ΑΜΑ.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τεκνών). Παρέχεται από τη Διεύθυνση ΕΔΩ. Στην περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται Βεβαίωση Σπουδών το συντομότερο δυνατόν.

5. Πιστοποιητικό εντοπιότητας

6. Βεβαίωση συνυπηρέτησης

7. Πιστοποιητικό στρατολογίας (για τους άντρες).

8. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο. Παρέχεται από τη Διεύθυνση ΕΔΩ.

9. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό της/του εκπαιδευτικού (όπου θα αναγράφεται καθαρά ο αριθμός IBAN).

10. Γνωματεύσεις (α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας να ασκηθούν τα καθήκοντα της θέσης.

11. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν και δεν αποτελούν προσόν διορισμού ΕΔΩ.

12. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.

13. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του Δημοσίου κλπ. Παρέχεται από τη Διεύθυνση ΕΔΩ.

14. Καρτέλα εκπαιδευτικού με τα ατομικά τους στοιχεία. Παρέχεται από τη Διεύθυνση ΕΔΩ.

15. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει. Παρέχεται από τη Διεύθυνση ΕΔΩ.

16. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομιστούν άμεσα όσα από τα ανωτέρω λείπουν την ημέρα της ανάληψης υπηρεσίας (Γνωματεύσεις κλπ). Παρέχεται από τη Διεύθυνση ΕΔΩ.

17. Βεβαίωση απογραφής e-efka (είσοδος με κωδικούς taxisnet στο σύνδεσμο: https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes)

18. Σε περίπτωση παλαιού ασφαλισμένου (ασφαλισμένου που ασφαλίστηκε για πρώτη φορά σε οποιονδήποτε φορέα πριν την 1-1-1993) απαιτείται σχετικό αποδεικτικό, όπως βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, φωτοτυπία καρτέλας ενσήμων κ.λ.π..

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logo ypaith e-eggrafes_0.jpg
websign-icon.png myschool links PSD-colored-Logo.png
itye site
  TS_Logo-Colored.png