Πρόσκληση για υποβολή εργασιών/άρθρων για ηλεκτρονική έκδοση της ΔΕ Μεσσηνίας

Η Δ/νση Δ/βάθμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας και το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας να υποβάλλουν γραπτές εργασίες/ άρθρα με θέμα καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποίησαν στο παρελθόν ή υλοποιούν φέτος σε σχολικές μονάδες του νομού Μεσσηνίας, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας ηλεκτρονικής έκδοσης προσβάσιμης σε όλα τα σχολεία και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι παιδαγωγικοί στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι:

  • η διάχυση της εμπειρίας και της εργασίας των συναδέλφων εκπαιδευτικών που εκπονούν καινοτόμες δράσεις, με στόχο ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την εκπαίδευση γενικότερα
  • η ανάδειξη των συνεργειών μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολικών μονάδων και φορέων που συνεργάζονται για καινοτόμες ή πιλοτικές δράσεις
  • η προώθηση των καλών πρακτικών στην  υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και άλλων δράσεων με καινοτόμες προσεγγίσεις, χρήση νέων τεχνολογιών, σύγχρονες μεθοδολογίες, άτυπη μάθηση κλπ
  • η προώθηση νέων ιδεών που μπορεί να αποτελέσουν πρότυπα για αντίστοιχες δράσεις και σε άλλα σχολεία
  • η ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης και του πειραματισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • η ανίχνευση και καταγραφή των καινοτόμων δράσεων και πρωτότυπου εκπαιδευτικού έργου στη Μεσσηνία

Οι εργασίες θα αφορούν θεματικές όπως: σύγχρονες παιδαγωγικές εφαρμογές στη διδασκαλία και στην υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων, διαθεματικές προσεγγίσεις, συμμετοχικές δράσεις που εστιάζουν στην ενίσχυση της κριτικής  και δημιουργικής σκέψης των μαθητών, πρωτότυπες συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ σχολείων και φορέων, βιωματικές δράσεις (περιβαλλοντικές, πολιτιστικές κλπ), δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης, δημιουργία δικτύων, εξειδικευμένα εργαστήρια για μαθητές (πχ. ρομποτική, animation, θέατρο), δημιουργική χρήση των ΤΠΕ, προτάσεις και οδηγίες  για (δοκιμασμένο και επικαιροποιημένο) ελεύθερο λογισμικό για χρήση στα σχολεία, δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού κ.α.

Σημειώνεται πως, αν οι εργασίες περιλαμβάνουν οδηγίες χρήσης ελεύθερου λογισμικού και δωρεάν online εφαρμογών αλλά έχουν υλοποιηθεί παλαιότερα, το λογισμικό θα πρέπει να ελεγχθεί ξανά από τους συγγραφείς, λόγω των πιθανών αλλαγών στην άδεια χρήσης, στα χαρακτηριστικά (features) ή ακόμα και της πιθανής κατάργησης του, έτσι ώστε οι οδηγίες που θα συμπεριλαμβάνει το υποβαλλόμενο άρθρο να είναι επικαιροποιημένες και να ισχύουν σήμερα.

Δομή των εργασιών/άρθρων: Τα άρθρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, εκτός από την περιγραφή της δράσης και τους παιδαγωγικούς της στόχους, βασικές οδηγίες υλοποίησης για εκπαιδευτικούς που θα ήθελαν να ξεκινήσουν αντίστοιχες δράσεις στα σχολεία τους, ενδεικτική βιβλιογραφία ή αναφορές, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό ή και ηλεκτρονικούς συνδέσμους για οπτικοακουστικό υλικό (όπου είναι απαραίτητο). Πιθανά συνοδευτικά βίντεο θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά, όπως και ολόκληρη η έκδοση. Θα πρέπει να γίνουν σαφείς παραπομπές και αναφορές πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) αν συμπεριλαμβάνεται υλικό από άλλες εκδόσεις ή από το διαδίκτυο. Η έκταση των εργασιών θα πρέπει να είναι 2-15 σελίδες.

Στοιχεία συγγραφικής ομάδας: Θα αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών, η ειδικότητα τους (ΠΕ), οι μεταπτυχιακές σπουδές, το σχολείο ή η ιδιότητα τους (αν πρόκειται για στελέχη εκπαίδευσης)

Μορφή: τα κείμενα θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (word). Οι εικόνες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μέσα στο κείμενο, ώστε να φαίνεται η θέση τους όπως την επιθυμεί η συγγραφική ομάδα, ενώ θα πρέπει να αποσταλούν και ως ανεξάρτητα αρχεία εικόνας (jpg, png κλπ), αριθμημένα με τη σειρά που βρίσκονται στο κείμενο (η αρίθμηση καλό είναι να τοποθετηθεί στην αρχή του ονόματος αρχείου)

Προθεσμία αποστολής εργασιών: 31 Μαρτίου 2018 , στο e-mail του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΕ Μεσσηνίας: ypsd@dide.mes.sch.gr

Μετά το πέρας της προθεσμίας, θα συγκροτηθεί επιτροπή για τον επιστημονικό έλεγχο και την τελική επιλογή των εργασιών που θα συμπεριληφθούν στην έκδοση. Η επιτροπή ενδέχεται να ζητήσει από τους συγγραφείς βελτιώσεις, προσθήκες ή τροποποιήσεις μικρής έκτασης, ώστε να επιτευχθεί ομοιομορφία και κοινό πνεύμα στην τελική έκδοση.

Για διευκρινίσεις, προτάσεις και επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Δείτε/κατεβάστε το σχετικό έγγραφο της ΔΔΕ Μεσσηνίας εδώ